இல்லம் / குறிச்சொற்கள் Familiax + XiaoYI 42x + 5 f1.8x 1