ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក Familiax + XiaoYI 42x + 5 f1.8x 1