Home

އުފެދުނު ތާރިޚު

2020 (9)
ފެބްރުއަރީ (1) އޮގަސްޓް (8)
2019 (5)
އޮގަސްޓް (4) އޮކްޓޯބަރ (1)
2018 (1)
ޖުލައި (1)
2017 (11)
އޭޕްރީލް (3) އޮގަސްޓް (8)
2016 (45)
ޖެނުއަރީ (1) އޮކްޓޯބަރ (44)
2015 (22)
ޖެނުއަރީ (5) އޭޕްރީލް (1) އޮގަސްޓް (4) އޮކްޓޯބަރ (12)
2014 (107)
ޖެނުއަރީ (17) މާރޗް (8) އޭޕްރީލް (44) މޭ (11) ޖޫން (3) ޖުލައި (20) އޮގަސްޓް (1) އޮކްޓޯބަރ (1) ޑިސެންބަރ (2)
2013 (70)
ޖެނުއަރީ (3) މާރޗް (1) މޭ (1) ޖޫން (2) ޖުލައި (9) އޮގަސްޓް (12) ސެޕްޓެމްބަރ (17) އޮކްޓޯބަރ (17) ނޮވެމްބަރ (5) ޑިސެންބަރ (3)
2012 (16)
ޖެނުއަރީ (3) ފެބްރުއަރީ (1) މާރޗް (3) އޭޕްރީލް (5) ޖުލައި (2) އޮގަސްޓް (1) އޮކްޓޯބަރ (1)
2011 (55)
ޖެނުއަރީ (5) ފެބްރުއަރީ (9) މޭ (1) ޖޫން (16) ޖުލައި (7) އޮގަސްޓް (5) އޮކްޓޯބަރ (3) ނޮވެމްބަރ (4) ޑިސެންބަރ (5)
2010 (16)
ޖުލައި (1) އޮގަސްޓް (3) ސެޕްޓެމްބަރ (5) އޮކްޓޯބަރ (6) ނޮވެމްބަރ (1)
2009 (4)
މާރޗް (4)
2008 (19)
މާރޗް (14) އޭޕްރީލް (3) އޮގަސްޓް (2)
2007 (26)
އޮގަސްޓް (23) ސެޕްޓެމްބަރ (3)
2006 (8)
މާރޗް (1) އޭޕްރީލް (2) ޖުލައި (3) އޮކްޓޯބަރ (2)
2005 (12)
މާރޗް (1) ޖޫން (1) ޖުލައި (1) އޮގަސްޓް (5) އޮކްޓޯބަރ (1) ނޮވެމްބަރ (2) ޑިސެންބަރ (1)
2004 (6)
ފެބްރުއަރީ (1) އޭޕްރީލް (1) ޖޫން (1) ޖުލައި (2) ޑިސެންބަރ (1)
2003 (19)
ޖެނުއަރީ (1) ފެބްރުއަރީ (6) އޭޕްރީލް (5) ޖޫން (1) ޖުލައި (3) އޮގަސްޓް (2) ޑިސެންބަރ (1)
2002 (9)
އޮގަސްޓް (4) ސެޕްޓެމްބަރ (1) އޮކްޓޯބަރ (1) ނޮވެމްބަރ (1) ޑިސެންބަރ (2)